„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud:
játékot, zenét, örömet. De hogy 
mit fogad el: azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván”
/Kodály Zoltán/

 
    Óvodánk a nyugati városrészben a Szent család templomkert, a Csókakő-patak és lakóházak ölelésében található. Az udvaron árnyas fák lombja alatt természetes anyagú, színes mozgásfejlesztő játékok találhatók. Aszfaltos területünk alkalmas mozgásos játékokra, sporttevékenységek, rendezvények szervezésére is. A csoportszobák  tágasak, esztétikusak, világosak és harmóniát sugároznak. A tornaterem mérete és felszereltsége kiváló lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgáskultúrájuk fejlesztésére. Intézményünk 200 férőhellyel, 8 vegyes életkorú csoporttal működik, melyben a különböző életkorú és fejlettségű gyermekek jól tudnak együttműködni, és a testvérek is egy csoportba kerülhetnek. Családias, érzelemgazdag, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszünk.
 
    Az óvodai tevékenységek (foglalkozások) változó rendszerben szerveződnek - mikrocsoport, egyéni foglalkozás, egész csoport - játékos formában valósulnak meg, amelyben nagy szerepe van az egyéni ötleteknek, improvizációnak, kifejezőképességnek, találékonyságnak, problémamegoldó gondolkodásnak.
Az óvodai élet tevékenységi formái:
- A külső világ tevékeny megismerése - matematikai tartalmú tapasztalatszerzés
- Verselés, mesélés
- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
- Mozgás

 
 
    A komplex ismeretszerzést óvodánkban a művészetek hangsúlyossága jellemzi, melynek célja az érzelmi intelligencia fejlesztése. Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek szerepjátéka, mint az egész gyermeki személyiségfejlődést és a szocializációt leginkább elősegítő játékfajta. A szerepjátékon keresztül szerzi meg a gyermek a legtöbb tapasztalatot a világról, a valóság tárgyairól, tulajdonságairól. Az emberi magatartásról és a kapcsolatokról, a világ jelenségeiről, eseményeiről. A szerepjáték sokféle lehetőséget ad az önkifejezésre beszéddel, cselekvéssel és metakommunikációval is.

    Sajátos arculatunkat a hagyományaink, jeles napjaink ápolása adja, tudatosan építve az óvodáskor jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek érzelemfokozó hatására. Ehhez nélkülözhetetlen a szülőföld szeretetére való nevelés. Elsősorban azokat a hagyományokat ünnepeljük, amelyek a természet állandó körforgásához, az évszakok váltakozásához igazodnak. Ez magában foglalja minden nevelési területünket, azzal a szándékkal, hogy óvodásaink minél többet vegyenek észre világunkból, és érzékennyé, nyitottá váljanak társaik, és a környezetük iránt. Nevelési folyamataink az évköri rendszerhez illeszkednek. Énekes, mondókás gyermekjátékaink mind-mind a népszokások nyomán keletkeztek, az évkör kiemelkedő pontjaihoz kapcsolódnak. Megtaláljuk bennük az élő természet gyönyörű kifejezéseit, anyanyelvünk gazdag, szimbolikus nyelvezetét. A játékok mozgás és térformái kifejezik az állatok növények mozgását, fejlődését, a természet örökös körforgását. A kisgyermek eljátssza, megéli, a természetben végbemenő folyamatokat, így önkéntelenül megtapasztalja a természet törvényeit (matematikai, fizikai jelenségeket, összefüggéseket is). A gyermekek megismerkednek néphagyományainkkal, és tevékenyen részt vesznek a népszokások ápolásában. Kiemelt szerepet kapnak a magyar népmesék és népdalok.

    Nevelőtestületünk jó közösséget alkot, szakmailag felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő pedagógusokból áll. Szakmai ismereteik, nevelői attitűdjük és érdeklődésük harmonikusan egészítik ki egymást, így a gyermekek számára színesebben, élményszerűbben tudják az értékeket közvetíteni. Mindezt mesével, játékkal, énekkel és sok-sok szeretettel.

Szakkörök az óvodában:
- Néptánc
- Sakk            
- Ritmika
- Foci
- Ugrimanók
- Balett
- Hittan          

       Benes Noémi
Tagintézmény-igazgató