Térítési díjak

GYERMEKINTÉZMÉNYI ALAPELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI

9. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért, a játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásaiért, továbbá a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért kell térítési díjat fizetni (6. és 7. számú melléklet).

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybevevő jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(3) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjat csak a ténylegesen az intézményben töltött napok után kell megfizetni.

(4) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjból Keszthely Város Polgármesteréből, az Emberi Erőforrások Bizottsága Elnökéből, valamint a Pénzügyi, Jogi Bizottság Elnökéből (illetve akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott képviselőből) álló Döntőbizottság engedményt adhat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett személy jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszi.

10. §
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi és erről tájékoztatja a polgármestert.